Töötasustamine

Tallinna Komeedi  Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt kinnitatud töötasujuhendile. Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused;

Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted.

Eelarve

Eelarve koostamine

Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Hallatavate asutuste eelarve piirsummad, koostamise korra, tingimused, tähtajad ja projekti vormid, kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.

Lasteaia direktor esitab eelarvekava haridusameti eelarve osakonnale nõutavatel vormidel haridusameti juhataja poolt kinnitatud piirsummade piires. Vormid ja tähtajad määratakse igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Eelarve koostamisel peab piirsumma piires olema esmalt tagatud lepingulised kohustused ning muude kulude tegemine kooskõlas lasteaia arengukavaga.

Tallinna Haridusameti juhtkonna poolt heakskiidetud haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga esitatakse ametit kureeriva abilinnapea kooskõlastusega Tallinna linnakantselei finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks Tallinna linna eelarve projekti koostamiseks.

Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab Haridusamet eelarve hallatavate asutuste lõikes. Peale haridusameti haldusala eelarve kinnitamist, kinnitab lasteaia direktor ühe kuu jooksul oma asutuse eelarve.

Eelarve täitmine

Eelarve täitmine toimub lasteaia poolt esitatud kuludokumentide alusel. Kuludokumentide esitamise kord on sätestatud haridusameti raamatupidamise sisekorraga.

Eelarve täitmise jälgimine ja vajalike eelarve muudatusettepanekute esitamine on lasteaia direktori kohustus. Eelarve muudatusettepanekud esitatakse haridusameti eelarve osakonnale kirjalikult.

Eelarve muudatuse kajastumine asutuse eelarves on määratud haridusameti juhataja käskkirjas, millega muudatus tehakse.

Riiklik järelvale

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus  (riikliku järelevalve dokumendid).

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Eraelulise teabe hoidmine

Tallinna Komeedi Lasteaia tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on lasteaial kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil igaühele kättesaadavaks. Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb lasteaed ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet. Juba iga kirjaliku pöördumisega lasteaeda satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohta, telefoninumbrit jm.Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Lasteaia sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et isikute eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

Avaliku teabe seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamisseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011007.