Õppetöö korraldus

Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

1. septembrist 15. septembrini on kohanemisperiood – uued lapsed harjuvad lasteaiaga, teised elavad pingevabalt töisesse rütmi sisse. Põhitähelepanu on sel ajal mängulisel tegevusel ja sõbralike suhete kujundamisel.

Aktiivne õppetöö kestab 1. septembrist 1. maini. Õppetöö planeeritakse nädal aega ette ja toimub vastavalt rühmade tegeluste plaanile.

Erandiks on jõuluaeg esimesest advendist kolmekuningapäevani. Sel ajavahemikul nädalaplaane ei koostata ja rõhk on kunstitegelustel, mängul ja muinasjutul. Koos lastega sünnib kogu maja jõulukujundus.

1. maist alates on põhitähelepanu kooliminejatel – toimuvad näidendiproovid ja valmistutakse lõpupeoks. Juunis on põhirõhk taas mängul, suvesse jääb ka kollektiivpuhkus.

Suveperioodi jääb ka lasteaia kollektiivpuhkus, soovijad saavad koha teistes kesklinna lasteaedades.

Erivajadustega laps

Erivajadustega laps on laps, kes erineb oma võimete, tausta ja isiksuseomaduste poolest teistest lastest sedavõrd, et tema vajaduste rahuldamiseks on vaja muuta keskkonda ja/või õppemeetodeid. Erivajadustega laste alla kuuluvad:

 • Kõnepuudega lapsed
 • Kehapuudega lapsed
 • Kuulmispuudega lapsed
 • Nägemispuudega lapsed
 • Vaimupuudega lapsed
 • Spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed – kahjustunud on mitmed arenguvaldkonnad (motoorika, kognitiivsed funktsioonid, kõne jt), kusjuures ükski neist ei domineeri
 • Emotsionaalsete ja käitumishäiretega lapsed
  • Väljapoole suunatud käitumine – iseloomustab kohalpüsimatus, teiste pidev segamine, löömine, kaklemine, õpetaja eiramine, valetamine.
  • Sissepoole suunatud käitumine – lapsed suhtlevad vähe eakaaslastega, eemalduvad tihti oma maailma, on põhjuseta kartlikud, kaebavad tervise üle, on depressiivsed (Kõrgesaar 2002).
 • Pervasiivsed arenguhäired
  • Aspergeri sündroomiga lapsed
  • Autistid
 • Andekas laps

Ülevaade on tehtud artikli põhjal: Häidkind, P., Kuusik, Ü. „Erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses” Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse materjalis „Lapse arengu hindamine ja toetamine”, Tallinn, 2009

Töö erivajadustega lastega Komeedi Lasteaias

Eripedagoogiline arendustegevus Tallinna Komeedi Lasteaias hõlmab individuaalset tööd järgmiste probleemide korral:

 • Kooliminevad lapsed, kelle koolivalmiduse kujunemine on oluliselt aeglasem või kellel esineb oluline mahajäämus mõnes õppetegevuse valdkonnas
 • Lapsed, kelle kõne areng on eakohasest aeglasem ning kes vajavad kõnearendust
 • Lapsed, kellel on puudujääke mõnes tunnetustegevuse protsessis (taju, mälu, mõtlemine)
 • Lapsed, kelle emakeeleks ei ole eesti keel ning kes vajavad seetõttu kõnearendust

Tutvuge lisaks õppekavaga.